Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego O Laur Błękitnej Narwi

Konkurs Literacki 2010-01-25 15:18
data rozpoczęcia: 2010/01/25, Poniedziałek
data zakończenia: 2010/04/30, Piątek
organizator: Burmistrz Miasta Pułtusk Rada Miejska w Pułtusku Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela
liczba wyświetleń: 1112 razy

1.    Organizator:

Organizatorem konkursu jest Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, Burmistrz Miasta Pułtusk i Rada Miejska w Pułtusku.

Konkurs jest organizowany cyklicznie od 2005 r.

2.    Terminarz konkursu:

Termin nadsyłania utworów do 30.04.2010 r.

Obrady jury do 31.05.2010 r.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród z udziałem laureatów konkursu czerwiec 2010 r.

3.    Cele konkursu:

-zintegrowanie środowiska twórców nieprofesjonalnych,

-promocja miasta Pułtusk,

-upowszechnienie piękna języka polskiego,

-rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką wśród młodzieży i dorosłych,

-promocja uzdolnionych młodych twórców poprzez druk nagrodzonych utworów w tomiku pokonkursowym i na stronach internetowych,

-stwarzanie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów szerszemu gronu odbiorców.

4.    Uczestnicy:

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

5.    Kategorie:

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach :

-wiersz o Pułtusku,

-wiersz o tematyce ogólnej.

6.    Nadsyłanie prac:

a) Utwory należy nadsyłać w czterech egzemplarzach wyłącznie w maszynopisie lub w druku komputerowym formatu A4,

b) Wszystkie utwory powinny być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym),

GODŁO jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr,

c) Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem. Koperta powinna zawierać dane o autorze:

-imię i nazwisko,

-data urodzenia,

-adres zamieszkania,

-telefon oraz ewentualny e - mail kontaktowy.

Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie. Organizatorzy proszą też o podawanie źródła informacji o konkursie.

d) W kopercie powinna znaleźć się również formułka: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pułtuską Bibliotekę Publiczną im. J. Lelewela dla celów statutowych'' oraz czytelny podpis autora.

e) Każdy z autorów może przesłać tylko jeden zestaw.

Prace nadsyłać należy w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2010 r. na adres: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela, ul. Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk.

7.    Ocena prac:

a) Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:

-były publikowane,

-były nagradzane w innych konkursach,

-nie spełniają wymogów formalnych określonych w regulaminie (brak godła, czy koperty zawierającej dane o autorze),

-zostaną nadesłane po określonym terminie.

Organizatorzy nie przyjmują prac konkursowych przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

b) Jury przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych prac.

Jury decyduje o:

-zakwalifikowaniu prac do konkursu,

-umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie,

-przyznaniu nagród,

Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

8.    Rozstrzygnięcie konkursu:

a) uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2010 r.

Dla osób dorosłych przewidziano nagrody pieniężne, natomiast dla dzieci i młodzieży do lat 18-stu nagrody rzeczowe.

Nagrody rzeczowe, które nie zostaną odebrane osobiście będą wysłane pocztą tylko w uzasadnionych przypadkach.

Nagrody pieniężne, które nie zostaną odebrane osobiście będą przelane na konta laureatów.

b) o terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni imiennym zaproszeniem.

Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu i pobytu w Pułtusku.

9.    Publikacje:

a) wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w tomiku pokonkursowym,

b)nadesłane prace nie będą zwracane,

c) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.

Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez Jury) bądź reklamujących kolejne edycje konkursu.

Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Organizatorzy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.


Szczegółowe informacje: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela, ul Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk tel. (23) 692-21-51

e - mail: pultuska.biblioteka@neostrada.pl

Koordynator : Barbara Zbrzezna


Zobacz również
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"
Konkurs Ogólnopolski 2017-05-30 21:12
43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki  Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej i patriotycznej....
XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Konkurs Literacki 2017-04-03 13:10
Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego adresowany jest do osób w wieku 16...
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka
Konkurs Poetycki 2017-02-22 13:02
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaSerdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży...
„Idąc” Krzysztof Mich
Recenzja | 2018-01-17 17:15
Małgorzata Południak
Złoty wawrzyn pozostanie złoty
Czytelnia | 2017-02-26 02:25
Małgorzata Południak
Raport z nie-tożsamości, Ewa Sonnenberg "Obca"
Akademia pisania | 2016-09-05 21:29
Paweł Dąbrowski
O sztuce, życiu i przyjaźni (I)
Autor allarte | 2016-09-05 21:24
Małgorzata Południak
Liryczni mężczyźni, spokój oceanu i dzika okolica
Czytelnia | 2016-09-05 21:11
Małgorzata Południak
pokaż wszystkie »
SZAFa kwartalnik literacko artystyczny
Poezja. Proza. Krytyka literacka. Recenzje. Relacje z wieczorów poetyckich. Ekfraza. Wywiady. Teatr. Fotografia. Malarstwo.
szafa.kwartalnik.eu/
Art Pub Kultura
Poezja. Kultura. Wernisaże.
www.artpubkultura.blogspot.com